Diện tích tối thiểu để tách thửa với đất trồng lúa? - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HIỆP HÒA PHÁT

Diện tích tối thiểu để tách thửa với đất trồng lúa? - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HIỆP HÒA PHÁT

Diện tích tối thiểu để tách thửa với đất trồng lúa? - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HIỆP HÒA PHÁT

Diện tích tối thiểu để tách thửa với đất trồng lúa? - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HIỆP HÒA PHÁT

Diện tích tối thiểu để tách thửa với đất trồng lúa? - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HIỆP HÒA PHÁT
Diện tích tối thiểu để tách thửa với đất trồng lúa? - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HIỆP HÒA PHÁT

Diện tích tối thiểu để tách thửa với đất trồng lúa?

Trả lời:

Theo nội dung câu hỏi bà Quyết nêu, bà muốn tách diện tích 100m2 trong thửa đất trồng lúa có diện tích 200m2 để bán cho hộ khác thì phải đảm bảo nguyên tắc tách thửa đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 8/9/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể: Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất quy định tại Điều 7 và Điều 8 của quy định này áp dụng đối với cả thửa đất mới được tách và thửa đất còn lại sau khi tách, không tính phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình công cộng.

Như vậy trường hợp bà Quyết hỏi được quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND, cụ thể là phần diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách phải bằng hoặc lớn hơn 150m2 mỗi thửa. Do đó, bà Quyết không đủ điều kiện tách diện tích 100m2 đất nông nghiệp nêu trên.

Còn nếu bà Quyết tách thửa đồng thời với chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp thì bà phải bảo đảm quy định tại tại điểm b Khoản 2 và Khoản 4 Điều 8 của Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
(Theo Chinhphu.vn)

Facebook Chat
backtop